De kan innebära att arbetsgivaren under vissa angivna förutsättningar kan kräva läkarintyg från första dagen och också att arbetsgivaren har rätt att anvisa viss läkare. Sådana avtal brukar då också innebära att arbetsgivaren ska stå för kostnaden för läkarintyget. Arbetsgivare får begära intyg tidigare, redan från första dagen, om det finns särskilda skäl, till exempel misstanke om missbruk eller behov av rehabilitering. Tanken med den här regeln i lagen är inte att alla arbetsgivare slentrianmässigt kan begära förstadagsintyg för alla anställda generellt. Om arbetstagaren kommer in med ett läkarintyg från en senare tidpunkt än första dagen ska arbetsgivaren betala sjuklön från den dag läkarintyget avser. En arbetsgivares beslut om förstadagsintyg kan inte överklagas till någon högre instans. När kan chefen kräva sjukintyg från första dagen? Kan han eller hon bestämma att det ska vara ett måste för alla på jobbet? Dagens Arbete reder ut vad som gäller. Arbetsgivare kan kräva sjukintyg från första dagen om det finns särskilda skäl för det. Sedan den nya lagen trädde i kraft har den bara prövats ett fåtal gånger. Nu har en restauranganställd vägrat lämna intyg och fått rätt i tingsrätten. Sjukintyg från första dagen. 2014-03-26 i ... De kan innebära at arbetsgivaren under vissa angivna förutsättningar kan kräva läkarintyg från första dagen och också att arbetsgivaren har rätt att anvisa viss läkare. För många arbetsgivare har det redan tidigare varit möjligt att begära sjukintyg från första dagen, på grund av bestämmelser i kollektivavtal. Men nu får alla arbetsgivare möjlighet att vid särskilda skäl begära att arbetstagare lämnar in intyg från läkare redan första dagen efter sjukanmälan. Enligt sjuklönelagen krävs i normalfallet inget sjukintyg för den första sjukveckan om det inte kan anses finnas »särskilda skäl« för det. Ett exempel på särskilda skäl är om en anställd har haft mycket korttidsfrånvaro under en period och arbetsgivaren därför kan ha »kontrollsynpunkter«. SVAR: Enligt sjuklönelagen får en arbetsgivare begära läkarintyg från första dagen om det finns särskilda skäl. Intyg från första dagen kan också regleras i gällande kollektivavtal, men kollektivavtalet får inte försämra för arbetstagaren. Med särskilda skäl brukar man mena upprepad korttidsfrånvaro. Om arbetstagaren inte lämnar in ett läkarintyg på den sjunde dagen, har han eller hon inte rätt till sjuklön från denna tidpunkt. I vissa situationer är det dock möjligt för en arbetsgivare att begära att en anställd lämnar in läkarintyg tidigare än den sjunde dagen. SVAR: Enligt sjuklönelagen får en arbetsgivare begära läkarintyg från första dagen om det finns särskilda skäl. Intyg från första dagen kan också regleras i gällande kollektivavtal, men kollektivavtalet får inte försämra för arbetstagaren. Med särskilda skäl brukar man mena upprepad korttidsfrånvaro. För många arbetsgivare har det redan tidigare varit möjligt att begära sjukintyg från första dagen, på grund av bestämmelser i kollektivavtal. Men nu får alla arbetsgivare möjlighet att vid särskilda skäl begära att arbetstagare lämnar in intyg från läkare redan första dagen efter sjukanmälan. – Arbetsgivaren kan kräva läkarintyg från första dagen! Dock ska detta inte ske slentrianmässigt samt appliceras på alla. Tanken är att man ska använda den möjligheten när det finns ett specifikt behov för det. Ett specifikt behov kan vara att du till exempel är i behov av rehabilitering. Har chefen rätt att begära sjukintyg från första dagen? Fråga: Jag jobbar i en privat butik. Min chef säger att de troligtvis kommer att kräva läkarintyg från första sjukdagen framöver för … Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren, enligt en lagregel som trädde ikraft 2008, kräva läkarintyg redan från första dagen. Särskilda skäl kan vara upprepade korta sjukperioder eller att arbetsgivaren har en välgrundad anledning att misstänka fusk. Sjukintyg första dagen Från årsskiftet ska fler arbetsgivare få rätt att begära sjukintyg från första sjukdagen, föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Redan i dag har vissa arbetsgivare via kollektivavtal rätt att begära sjukintyg från första dagen, men få utnyttjar möjligheten. Enligt sjuklönelagen krävs i normalfallet inget sjukintyg för den första sjukveckan om det inte kan anses finnas »särskilda skäl« för det. Ett exempel på särskilda skäl är om en anställd har haft mycket korttidsfrånvaro under en period och arbetsgivaren därför kan ha »kontrollsynpunkter«. Arbetsgivaren började kräva läkarintyg från första dagen. Så är det fortfarande, jag behöver lämna läkarintyg från dag ett om det så är en förkylning. Hur länge kan arbetsgivaren kräva att jag ska göra så? /Granskad. Din arbetsgivare följer inte lagen. En begäran om … Från och med den åttonde dagen av barnets sjukfrånvaro har föräldern en skyldighet att visa upp ett intyg från en läkare eller sjuksköterska för Försäkringskassan. Tiden börjar löpa från första dagen någon av föräldrarna tar ut tillfällig föräldrapenning. Om arbetstagaren inte lämnar in ett läkarintyg på den sjunde dagen, har han eller hon inte rätt till sjuklön från denna tidpunkt. I vissa situationer är det dock möjligt för en arbetsgivare att begära att en anställd lämnar in läkarintyg tidigare än den sjunde dagen. Katrina Kristoffersson, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket, hoppas att en lagändring ska stoppa arbetsgivarnas felaktiga utnyttjande av sjukintyg från första dagen. Men enligt Cristina Husmark Pehrsson ska arbetsgivarna endast kunna begära sjukintyg från första dagen om det finns särskilda skäl till det. Från den 1 januari har arbetsgivare rätt att begära sjukintyg från första dagen. Rädslan var stor bland läkarna på landets vårdcentraler att de skulle drunkna i en … På onsdagen fattar riksdagen beslut om att arbetsgivarna ska kunna begära sjukintyg redan från första dagen. Det kan innebära att svenska företag inför regler om att alla anställda måste uppvisa intyg från … Sjukintyg från första dagen 30 april, 2013 Okategoriserade dag ett , sjukintyg , Sjuklön Camilla Ländin Jag har haft oturen att vara sjuk ofta i vinter i olika sjukdomar , vilket chefen har ledsnat på. Läkarintyg från första sjukdagen? 27 mars, 2012. När jag var sjuk senast sa min arbetsgivare att jag skulle visa sjukintyg från första dagen. Katrina Kristoffersson, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket, hoppas att en lagändring ska stoppa arbetsgivarnas felaktiga utnyttjande av sjukintyg från första dagen. Arbetsgivaren kan också begära läkarintyg redan från första dagen i den nya sjukperioden, dvs. i detta fall fr.o.m. återinsjuknandedagen. Exempel En anställd, som arbetar dagtid, återkommer i arbete efter en längre tids sjukdom och arbetar onsdag, torsdag och fredag. Denna tid börjar löpa från första dagen någon av föräldrarna tar ut tillfällig föräldrapenning. Även helgdagar räknas in i dessa dagar. Denna rättighet är dock … På onsdagen fattar riksdagen beslut om att arbetsgivarna ska kunna begära sjukintyg redan från första dagen.