Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015. Handläggning och dokumentation inom SoL och LSS Hannah K Oldenmark Handläggning och dokumentation av ärenden som gäller enskilda … Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom. socialtjänsten, och viktigt … Kurs - Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation är en viktig del i socialtjänstens arbete, och måste genomföras på ett korrekt sätt för att säkerställa rättssäkerhet och god kvalitet. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten . Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsma-terial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. 3. granska olika former av dokumentation i socialt arbete som rör barn, ungdomar och familj, utifrån gällande nationell rätt och mänskliga rättighetsdokument, och 4. värdera manualbaserade metoder i socialt arbete med barn, ungdomar och familj med utgångspunkt i grundläggande rättssäkerhetsaspekter. Handläggning och dokumentation av ärenden är en viktig uppgift inom socialtjänsten. För att säkerställa rättssäkerhet och god kvalitet måste arbetet utföras på ett korrekt sätt. För att säkerställa rättssäkerhet och god kvalitet måste arbetet utföras på … Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom. ... Sedan 2010 arbetar hon med utbildning och kvalitetsutveckling inom det sociala området. 3. granska olika former av dokumentation i socialt arbete som rör barn, ungdomar och familj, utifrån gällande nationell rätt och mänskliga rättighetsdokument, och 4. värdera manualbaserade metoder i socialt arbete med barn, ungdomar och familj med utgångspunkt i grundläggande rättssäkerhetsaspekter. Handläggning och dokumentation av ärenden som gäller enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera, följa upp och genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser. Handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och … Handläggning och dokumentation av ärenden är en viktig uppgift inom socialtjänsten. För att säkerställa rättssäkerhet och god kvalitet måste arbetet utföras på ett korrekt sätt. För att säkerställa rättssäkerhet och god kvalitet måste arbetet utföras på ett korrekt sätt. Som ett stöd för handläggande socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen anordnas en utbildning om handläggning och dokumentation utifrån nationella krav. 3. Förord Första upplagan. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en cen-tral uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att … Med mer än 20 års erfarenhet av socialt arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården, som utredare, kurator, arbetsledare, metodutvecklare, strateg och tillsynsinspektör vill jag bidra till växt och utveckling i verksamhet och hos personal inom socialtjänstområdet. Webbutbildningen riktar sig till alla som arbetar inom Socialtjänsten. Syftet är att förklara nyttan med systematisk uppföljning och … Hur beaktas barnens bästa vid olika utredningar som görs inom socialtjänsten, skola, hälso- och sjukvård? ... Arvidsson E, (2015) Socialförsäkringsrätt - vid funktionsnedsättning och sjukdom. Gleerup Utbildning AB. 140 s. Clevesköld L, Thunved A ... (2015) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Handläggning och Dokumentation för Socialtjänsten - en nödvändig utbildning för dig som är verksam inom socialtjänstens område. Handläggning och dokumentation av: • Ansökningar och anmälningar • Utredningsarbetet i olika verksamheter • Bedömning och individuell behovsprövning • Beslut • Uppdrag till utförarna Handläggning av överklagande. Dokumentation under utredning och genomförande. Planering av insatser: • vårdplan • genomförandeplan Uppföljning hos nämnd och utförare. Ett utvecklingsföretag inom socialtjänstområdet. Socionomkonsult, erbjuder utbildning i socialrätt, bygger ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enl. SOSFS 2011:9, metodutveckling inom socialtjänsten, utredning av barns behov, utredning lex Sarah. Exempel på innehåll i en utbildning: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, generellt och t. ex. särskilt gällande barn och unga eller vuxna, förusättningar gällande LVU och LVM mm. Dokumentation för utförare. Barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd; Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänstens verksamhet. En journal inom socialtjänsten är en del av en personakt. ... Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. ägg flyter färska För dig som nått silver och guld. Och alltid när du hämtar i butik. Socialstyrelsens kurser och webbutbildningar inom ... sig till alla som arbetar inom Socialtjänsten. Utbildning i Social dokumentation för personal inom äldreomsorg ger kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållningssätt och styrdokument. - visa kunskap om juridiska regler som styr handläggning och dokumentation i socialt arbete, - visa kunskap om regler gällande offentlighet och sekretess vid olika myndigheter, - visa kunskap om dokumentationens betydelse vid olika verksamheter inom socialt arbete, Här hittar du styrning och stöd gällande dokumentation i handläggning och verkställighet samt kontaktmannaskap. Sidan riktar sig i första hand till handläggare, chefer och baspersonal inom omsorgsverksamhet. Boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF sammanfattar det nya regelverket och visar konkret hur social dokumentation kan kopplas både till verksamheternas värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Studera! Här finns 22 utbildningar som matchar "Socialtjänsten". Hitta din utbildning på AllaStudier.se och börja plugga nu. Specialister på Social Dokumentation. Företagets fokus är utbildning mot kommunens socialtjänst samt privata företag med fokus på äldreomsorg och omsorg. Social dokumentation SoL Foto: symbolbilder.se Den här sidan riktar sig i huvudsak till dig som arbetar inom verksanhetsområde vård och omsorg, till exempel omvårdnadspersonal, enhetschef eller verksamhetsledare.