Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra män och kvinnor lika rätt att åtnjuta alla de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som omfattas av denna konvention. Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) är en FN-konvention som togs fram för att säkra att de enskilda medborgarna ges ett gott stöd av sina stater om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter - 2 - 2. De åtgärder konventionsstat skall vidtaga i syfte att till De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som koncept återfinns första gången i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948 och utvecklades sedan bland annat i 1966 års FN-konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR-konventionen). Läs om vad mänskliga rättigheter är, vilka rättigheter som finns och vad du gör om dina rättigheter kränkts. Fakta om mänskliga rättigheter på regeringen.se; Regeringens politik för mänskliga rättigheter. Läs om vad regeringen gör för att främja de mänskliga rättigheterna. ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering och den senast tillkomna konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ekonomiska och sociala rådet får från tid till annan delge generalförsamlingen rapporter med allmänna rekommendationer och en sammanfattning av upplysningar från konventionsstaterna och fackorganen om åtgärder som har vidtagits och framsteg som har gjorts med avseende på respekten för de rättigheter som omfattas av konventionen. Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (icesc) antogs av FN:s generalförsamling 1966. Konventionen ratificerades och trädde i kraft i Sverige 1976. !5 SAMMANFATTNING Den 5 maj 2013 trädde det fakultativa tilläggsprotokollet till konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ikraft. Protokoll och förklaringar ... Protokoll och förklaringar som ska fogas till EU:s fördrag i enlighet med Lissabonfördraget Planering för eventuellt fortsatt utrednings- och behandlingsarbete presenteras för barnet/ungdomen och vårdnadshavare/föräldrar. Migrationsverket. Hälso- och sjukvård för asylsökande ↩ Socialstyrelsen. Vilken vård ska ett landsting erbjuda asylsökande och papperslösa↩ Människors vardag i världen, mänskliga rättigheter, FNs Barnkonvention och de globala målen är viktiga. Rafiki tar in världen i ditt klassrum! De första spåren efter människor i Sápmi finns längs den nordnorska kusten. De var jägare och samlare. EU-fördraget (efter konsolidering av Lissabonfördraget) AVDELNING I - Allmänna bestämmelser. AVDELNING II - Bestämmelser om demokratiska principer Det här är Vänsterpartiets partiprogram och det är partiets viktigaste dokument. De första spåren efter människor i Sápmi finns längs den nordnorska kusten. De var jägare och samlare. Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. Den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna, Konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna och Konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna utgör tillsammans vad som brukar kallas ”Bill of … Våra medborgerliga rättigheter regleras i Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR). Konventionen trädde i kraft i Sverige år 1976 och består av 53 artiklar. Kort sammanfattat erkänner konventionen människors lika, inneboende värde och lika, obestridliga rättigheter.  Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) är en FN-konvention som togs fram för att säkra att de enskilda medborgarna ges ett gott stöd av sina stater om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Konventionen fokuserar på icke-diskriminering och innehåller nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. nedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ... om ekonomiska, sociala och kulturella rät- ... och den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCER). ... Konventionen om barnets rättigheter. Därför var det betydelsefullt att FN-kom­mittén för de ekonomiska, sociala och kulturella ... barnkonventionen och konventionen om kvinnors rättigheter. Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter ... liksom sina ekonomiska, sociala och kulturella ... eller konventionen om förebyggande och